صورت مالی حسابرسی شده 6 ماهه دوم سال 1400 شرکت پارس سرام

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات میاندوره ای حسابرس مستقل به هیئت مدیره


مقدمه 
١- صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت پارس سرام (سهامی عام) برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰و صورت وضعیت مالی آن به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۶ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده، براساس بررسی اجمالی انجام شده است.
دامنه بررسی اجمالی
۲- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰”، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالیمیان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.
نتیجه گیری
۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.
تاکید بر مطلب خاص
۴- به شرح یادداشتهای توضیحی ۱-۱۴ و ۱-۱۹ صورت های مالی، دارایی های ثابت و موجودی مواد و کالای شرکت فاقد پوشش بیمه ای کافی می باشد. نتیجه گیری این موسسه بر اساس این بند تعدیل نگردیده است.
گزارش در مورد سایر اطلاعات
۵- مسئولیت سایر اطلاعات با هیأت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که که تحریف با اهمیتی در “سایر اطلاعات” وجود دارد این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.