1401

 

1400

 

 

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):

 

 

 

 

 

 

درآمد خالص

 

875.191

 

592.593

 

 

سود (زیان) عملیاتی

 

58.772

 

(5.687)

 

 

درآمدهای غیرعملیاتی

 

23.683

 

3.120

 

 

سود (زیان) پس از کسر مالیات

 

71.199

 

(25.448)

 

 

تعدیلات سنواتی

 

 

 

0

 

 

وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

 

(132.427)

 

99.190

 

 

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):

 

 

 

 

 

 

جمع داراییها

 

1.471.240

 

1.566.470

 

 

جمع بدهی‌ها

 

560.126

 

725.882

 

 

سرمایه ثبت شده

 

981.249

 

981.249

 

 

جمع حقوق صاحبان سهام

 

911.115

 

840.588

 

ج) نرخ بازده (درصد):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرخ بازده داراییها

 

4.8

 

 (1.6)   

 

 

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام[1] (ارزش ویژه)

 

7.8

 

(2.98)

 

 

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 

981.249.156

 

981.249.156   

 

 

اولین پیش‌بینی سود هر سهم – ریال

 

 

 

 

آخرین پیش‌بینی سود هر سهم – ریال

 

 

 

 

 سود واقعی هر سهم – ریال

 

74

 

(26)

 

 

سود نقدی هر سهم – ریال 10%

 

 

 

 

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش- ریال

 

4.768

 

4.176

 

 

ارزش دفتری هر سهم – ریال

 

1000

 

1.000

 

 

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم– مرتبه

 

 

 

 

ﻫ) سایر اطلاعات :

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

 

 

 

 

277

 

308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.